Ph.d. & lektor i it og læring ved forskningsprogrammet Dagtilbud og Skole, UC Syd.
Pt er jeg igang med et post.doc-projekt om Computational Thinking 

Jeg er oprindeligt uddannet folkeskolelærer (2003) samt Master i IKT & Læring (2009) fra Aalborg Universitet.

I mit professionelle virke er jeg særligt optaget af to brede didaktiske områder:

Et centralt og vedvarende mål for uddannelser er, at skabe betingelser for udvikling og læring, der er brugbar ud over de undervisningssituationer, hvori læringen finder sted.  Jeg er særligt optaget af deltagelsescentrerede og projektorienterede tilgange til undervisning og hvorledes disse kan facilitere læring på tværs af praksisser.  Som del af mit ph.d.-stipendiat forsker jeg i, hvordan viden og deltagelse transformeres på tværs af professionsuddannelse og -praksis, når lærerstuderendes undervisning knyttes tæt til praksis.

Teknologier er ikke neutrale. Når undervisere på professionsuddannelser og lærere i grundskolen inddrager forskellige teknologier (analoge som digitale), tilføres der både muligheder og begrænsninger til undervisningssituationer. Undervisnings- og læreprocesser er derfor komplekse og betinger nøje almene- og fagdidaktiske overvejelser, således at undervisning i og med teknologier får værdi ud over aktiviteten i sig selv. Jeg er særligt optaget af at udvikle og undersøge didaktiske designløsninger, der på én gang tager højde for teknologiernes potentialer og hvilke implikationer de medfører i forhold didaktikken.

Jeg er overbevist om, at den vigtigste komponent for god og professionel undervisning er didaktisk fantasi.

Ud over mit virke som forsker, har jeg sammen med en god kollega Peter Holmboe  skrevet bøger om Flipped Learning

Derudover har jeg i forskellige skrivefællesskaber og på egen hånd udgivet både forskning- og praksisorienterede bidrag.

Som en del af mit virke holder jeg også oplæg og workshops, hvor jeg formidler min forskning og viden inden for områder som: It, læring, didaktik, teknologiforståelse, professionsudannelser og alle de krydsfelter der ligger derimellem.