OM

Ph.d. og lektor i it og læring ved Institut for Læreruddannelse, ved Professionshøjskolen UC Syd.
Jeg har baggrund som uddannet lærer (2003) samt MA i IKT & Læring (2009) fra Ålborg Universitet.

I mit professionelle virke er jeg særligt optaget af to brede didaktiske områder:

For det første hvordan viden bruges og læring sker på tværs af forskellige sammenhænge. Et centralt og vedvarende mål for uddannelser er, at skabe betingelser for udvikling og læring, der er brugbare ud over de undervisningssituationer, hvori læringen finder sted.  Jeg er særligt optaget af deltagelsescentrerede og projektorienterede tilgange til undervisning og hvorledes disse kan facilitere læring på tværs af praksisser.  Som del af mit ph.d.-stipendiat forskede jeg i, hvordan viden og deltagelse transformeres på tværs af professionsuddannelse og -praksis, når lærerstuderendes undervisning knyttes tæt til praksis.

For det andet er jeg optaget af teknologiers potentialer og begrænsninger i læringssammenhænge. Teknologier er ikke neutrale. Når undervisere på professionsuddannelser og lærere i grundskolen inddrager forskellige teknologier (analoge og digitale), tilføres der både muligheder og begrænsninger til undervisningssituationer. Undervisnings- og læreprocesser er derfor komplekse og betinger nøje almene- og fagdidaktiske overvejelser, således at undervisning i og med teknologier får værdi ud over aktiviteten i sig selv. Jeg er særligt optaget af at udvikle og undersøge didaktiske designløsninger, der på én gang tager højde for teknologiernes potentialer og hvilke implikationer de medfører i forhold didaktikken.

Jeg er overbevist om, at den vigtigste komponent for god og professionel undervisning er didaktisk fantasi.