Post doc

DESIGNS FOR LEARNING COMPUTATIONAL THINKING WITH COMPUTATIONAL THINGS IN PRIMARY SCHOOL.

Status: Igang
Periode: 01/06/2020 → 01/05/2023
Emneord: Situeret viden, Computational Thinking, Datalogi, Folkeskole, Danskfaget, Mediering.

Mit projekt er en del af et større DFF-projekt (Det Frie Forskningsråd): ”Designing for situated computational thinking with computational things”, der over fire år skal undersøge, hvordan algoritmisk tænkning, kritisk forståelse og kreativ udvikling kan spille en rolle i hverdagen fra børnehave til universitetet. I projektet udvikler og tester jeg didaktiske designs, der støtter den situerede læring af computational thinking ved anvendelse af fysiske ting, der både er analoge og digitalt programmerbare. Herigennem formuleres fokuspunkter for en didaktik for computational thinking.

Konkret gennemføres den epiriske del som designeksperimenter i danskundervisningen på mellemtrinnet (4.-6- klasse) i folkeskolen. Computational Thinking skal i denne optik ses som måde, hvorpå elever kan undersøge, skabe og forholde sig til fænomener, der overordnet implicerer en række problemløsningsprocesser:

  • Dekomposition, at kunne nedbryde og indele en problemstilling i mindre håndterbare dele.
  • Mønstergenkendelse, at se sammenhænge, ligheder og forskelle.
  • Abstraction og generaliseringer, at kunne udlede de væsentligste elementer i en udfordring og løsningen af den, samt generalisere denne på tværs af andre  situationer og problemstillinger.
  • Algoritmiske tænkning og design, at kunne tænke logisk og sekvensielt samt designe for sådanne arbejdsgange.

Projektet adskiller sig fra ligenende forskning inden for Computationl Thinking og teknologiforståelse på flere måder:
For det første ved at have fokus på elevernes fantasi og kreative sider. For det andet at have et særlit fokus på fysiske, håndbribelige ting. For det tredje er jeg i projektet nysgerrig på, hvordan undervisningen i danskfagets indholdsoråder transformeres, når der kommer fokus undersøgende og eksperimenterende undervisning, hvor afsættet ikke er “wicked og komplekse” problemstillinger i et samfundsperpektiv, men deriod tager afsæt i fagets indre liv og indholdsområder som eksempelvis litteraturundervisning, genrelæsning og tekstproduktion (i en bred forstand).

Resultater fra projektet kan løbende følges her